Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację, ważności rezerwacji oraz reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

DANE FIRMY:

Aljan sp. z o.o.
ul. Jarosławska 53
37-522 Wiązownica
NIP: 7922312295
REGON: 388647761
KRS: 0000894329

SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji dokonujemy poprzez automatyczny system rezerwacji on-line na stronie aljan.com.pl/hotel polegający na wyborze terminu pobytu, wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptowaniu regulaminu oraz dokonaniu wymaganej płatności. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie, mailowo lub na miejscu w hotelu.
 2. Płatności realizowane są bezgotówkowo za pomocą bramki płatności Przelewy24 lub na miejscu przy zameldowaniu.
 3. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony powyżej, Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie z numerem rezerwacji.

Podane ceny są cenami brutto. W usługach noclegowych obowiązuje 8% podatku VAT.

OSTRZEŻENIE

 1. W przypadku podania przez Rezerwującego niezgodnych danych dotyczących Gościa hotelowego, w szczególności jego danych osobowych, numeru telefonu, czy też adresu mailowego, Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i nie wykonania usługi hotelowej oraz zwrotu ewentualnych wpłaconych środków.
 2. Aby dokonać rezerwacji w tym obiekcie, należy być osobą pełnoletnią. Osoba dokonując rezerwacji oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

ANULOWANIE I REZYGNACJA Z REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z minimalnym 24 godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym przyjazdem.

REKLAMACJE

Dokonujemy wszelkich starań by zapewnić w pełni poprawność działania świadczonych usług w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Gościa. Natomiast Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hotel telefonicznie lub mailowo o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.

W reklamacji Gość powinien podać swoje imię i nazwisko, nr rezerwacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z otrzymaną usługą. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Gościa, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Aljan sp. z o.o. (dane powyżej).

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów, jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania

 1. Aljan sp. z o.o., jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Aljan sp. z o.o. oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Aljan sp. z o.o. zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Aljan sp. z o.o. zobowiązany jest do:
 • Szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
 • Ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 • Zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. Konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu
 2. Konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu
 3. Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności strony aljan.com.pl