Regulamin Programu Lojalnościowego

I. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa i nagradzania w Programie Lojalnościowym.

II. Program

Zbieraj Punkty Program Lojalnościowy organizowany jest przez Niwex Plus spółka z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 15 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484194, NIP: 792-228-95-50, REGON: 181021065, kapitał Spółki 5.000,00 zł, zwaną dalej „Organizatorem”

Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oznaczonych Placówkach Handlowych sieci sklepów Aljan, których wykaz dostępny jest w materiałach reklamowych Organizatora. Program skierowany jest do Klientów Placówek Handlowych, którzy w zamian za dokonywanie zakupów w sieci sklepów objętych akcją będą otrzymywać punkty, ewidencjonowane na wydanej przez Placówkę Handlową karcie magnetycznej. Punkty podlegają wymianie na nagrody.

III. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Polski i dokonuje transakcji w sieci Placówek Handlowych objętych Programem Lojalnościowym.
 2. Poprzez pierwsze użycie karty magnetycznej Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 3. Wymiana punktów na nagrody możliwa będzie wyłącznie po zarejestrowaniu się Klienta. Rejestracji Klient może dokonać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się  w Placówce Handlowej, przy czym rejestracja w takiej sytuacji następuję do 21 dni od daty złożenia kwestionariusza w Placówce Handlowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletnego wypełnienia formularza lub kwestionariusza Organizator może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji danych.
 4. Dane wskazane w formularzu lub kwestionariuszu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinny być przez Klientów aktualizowane. Zmiany można dokonywać w formach przewidzianych dla rejestracji.
 5. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO) .
 6. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział (Art. 6 ust.1 lit. b) RODO). Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – to przede wszystkim dane i informacje finansowe, których potrzebuje, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Organizator przetwarza dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do zdobytych Punktów i transakcji dokonanych w Sklepach, dla uzasadnionych interesów zgodnie z Artykułem 6 ust 1 lit f) RODO. 
  Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie i upłynięcia okresów reklamacyjnych i roszczeniowych, chyba że obowiązujące prawo wymaga przechowywania tych danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli Niwex Plus sp. z o.o. ul. Pruchnicka 15; 37-500 Jarosław  NIP numer 792-228-50-50.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien udać się z dowodem osobistym oraz Kartą do Sklepu. Kasjer w Sklepie dokona wszelkich potrzebnych zmian w systemie informatycznym obsługującym Program po okazaniu dowodu osobistego przez Uczestnika, na podstawie ponownie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego poprawne dane osobowe Uczestnika.
 10. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora lub Sklep o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie. 
 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy poprzez Formularz Zgłoszeniowy wyrazili  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej), na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie Art. 172 ust 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 13. Uczestnik ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i analiz rynku oraz może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i przekazanie go Organizatorowi lub w Sklepie.  W takim przypadku Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu
 14. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  Organizator jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klienta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 15. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

IV. Karty Aljan

 1. Karta magnetyczna wydana Klientowi jest kartą upoważniającą do udziału w Programie Lojalnościowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Karty magnetyczne są własnością Organizatora. Kart nie można wykorzystywać w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie. Po zakończeniu Programu Lojalnościowego lub w przypadku zrezygnowania przez Klienta z udziału w Programie lub wypowiedzenia Klientowi uczestnictwa przez Organizatora, karty powinny być zwrócone do wybranej Placówki Handlowej lub bezpośrednio do Organizatora.
 3. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi i służą wyłącznie do ewidencjonowania zebranych Punktów.
 4. Nie dopuszcza się przenoszenia punktów pomiędzy różnymi kartami Klienta, za wyjątkiem utraty karty, wady karty lub niezawinionego uszkodzenia karty, i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub podejrzenia, że nieupoważniona osoba korzysta z karty Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin od stwierdzenia, o tym fakcie powiadomić Organizatora. W takiej sytuacji zostanie wydana nowa karta.
 6. Zgłoszenia faktów, o których mowa w punkcie powyżej należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 731100579. Zgłoszenia można dokonać codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. Uszkodzenie karty można zgłosić także w Placówce Handlowej.
 7. Punkty zebrane na karcie utraconej, wadliwej lub uszkodzonej będą przeniesione na nową kartę tylko na określonych poniżej warunkach: – Klient dokonał rejestracji zgodnie z punktem 3 w dziale III niniejszego Regulaminu, – fakt utraty karty został prawidłowo zgłoszony do Organizatora, który niezwłocznie blokuje kartę uniemożliwiając wymianę zgromadzonych punktów (dotyczy karty utraconej).

V. Zbieranie punktów

 1. Klient, dokonujący zakupów w Placówkach Handlowych objętych akcją sprzedaży promocyjnej, przed dokonaniem płatności powinien poinformować kasjera, iż jest uczestnikiem akcji i okazać kartę ALJAN.
 2. Kasjer przy wykorzystaniu skanera zapisze na karcie Klienta punkty uzyskane w związku z dokonanymi zakupami.
 3. Sposób naliczania punktów: za każde pełne 10 zł zakupów przysługuje 1pkt na kartę Aljan
 4. Z naliczania punktów wyłączone są: doładowania telefonów komórkowych, papierosy i wyroby tytoniowe oraz usługi totalizatora sportowego.
 5. Nabicie punktów na kartę magnetyczną możliwe jest wyłącznie w trakcie przeprowadzanej transakcji handlowej. W przypadku zakończenia transakcji i odejścia od kasy, nie będzie możliwe uzupełnienie karty magnetycznej przysługującymi punktami.

VI. Sprawdzanie ilości punktów na karcie

Przyznane Klientom punkty są zapisywane pod numerem karty na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez Organizatora. Aktualny stan konta można sprawdzać bezpośrednio w Placówkach Handlowych, lub na stronie internetowej www.aljan.com.pl. Klienci, którzy zarejestrowali kartę wypełniając formularz, o którym mowa w dziale III pkt. 3 mogą sprawdzić stan konta u kasjera lub w sprawdzarkach cen umieszczonych na sklepach skanując kod kreskowy karty.

VII. Wymiana zebranych punktów na nagrody

 1. Lista nagród możliwych do otrzymania za zebrane punkty zawarta jest w Katalogu Nagród
 2. Katalog Nagród dostępny jest na stronie www.aljan.com.pl
 3. Punktacja zawarta w Katalogu Nagród może ulegać zmianie. Aktualna wartość Nagrody wyrażona w punktach, za które można go uzyskać jest podawana przez Organizatora na stronach www.aljan.com.pl
 4. Wymiany punktów na nagrody może dokonać wyłącznie Klient zarejestrowany według procedury określonej w dziale III niniejszego Regulaminu.
 5. Wymiana punktów upoważnia Klienta do rabatu na zakup nagrody w wysokości 1gr.
 6. Wymiany punktów na nagrody można dokonać w Placówkach Handlowych. Obowiązujący katalog nagród określa rodzaj nagród oraz ilość punktów podlegających wymianie w celu nabycia nagrody przez Klienta.
 7. Wymiana punktów na wybraną przez Klienta nagrodę jest możliwa wyłącznie w przypadku, jeżeli stan Konta Klienta wykazuje ilość punktów równą lub wyższą niż ilość punktów wskazanych w katalogu nagród przy wybranej nagrodzie, oraz w przypadku, gdy dana Placówka Handlowa posiada na stanie wybraną przez Klienta nagrodę lub zobowiąże się taką nagrodę w określonym terminie sprowadzić.
 8. Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 na całym Świecie zastrzegamy, że dostawy nagród mogą ulec opóźnieniu, a wybrane nagrody z przyczyn od nas niezależnych mogą różnić się od przedstawionych w katalogu z powodu konieczności zastosowania zamienników.
 9. Wartość otrzymanych w związku z sprzedażą premiową nagród,  jest wolna od podatku dochodowego w przypadku jeżeli Klient dokonywał zakupów na cele nie związane z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą, a transakcja realizowana była w ramach sprzedaży premiowej, i wynika to z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. W przypadku zmiany przepisów prawa Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 10. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

VIII. Wygasanie punktów

Jeżeli w ciągu 12 (dwunastu) kolejno następujących po sobie miesiącach Klient nie otrzyma punktów lub nie zamieni posiadanych punktów na nagrody, konto karty Klienta zostanie zamknięte a zgromadzone na karcie punkty wygasną.

IX. Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Klient w każdej chwili może zrezygnować z udziału w programie składając stosowne oświadczenie w siedzibie Organizatora.
 2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Klientowi uczestnictwo w Programie.
  Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się głównie udostępnianie karty osobie nieupoważnionej lub innego rodzaju naruszenie niniejszego regulaminu. Użytkownik zarejestrowanej karty ALJAN zostanie poinformowany o wypowiedzeniu uczestnictwa w programie.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie lojalnościowym z wyżej wymienionych przyczyn powoduje utratę punktów zgromadzonych na karcie.
 4. Po ustaniu uczestnictwa w Programie Klient jest zobowiązany do zwrócenia karty magnetycznej Organizatorowi.

X. Zmiana warunków uczestnictwa

 1. Dopuszcza się zmianę Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania Programu lub wynika z obowiązujących przepisów prawa
 2. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli po jej ogłoszeniu (opublikowaniu w Placówkach Organizatora) Klient użyje karty w celu „nabicia” punktów.

XI. Zakończenie programu

 1. Program lojalnościowy trwać będzie do 31.12.2022 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
 2. Organizator może zawiesić albo zakończyć akcję w terminie wcześniejszym. W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni przez zawieszeniem bądź zakończeniem akcji ogłosić ten zamiar w swoich Placówkach Handlowych.
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu, zebrane punkty będą mogły być wymienione na nagrody,  przez 3 kolejne miesiące od końca miesiąca kalendarzowego, w którym ogłosi się zawieszenie lub zakończenie programu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 2. Wszelkie informację związane z Programem Lojalnościowym umieszczane są przez Organizatora w Placówkach Handlowych